Regulamin Musoneo
 

1.                     Postanowienia ogólne

1.1                   Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej na stronach internetowego Portalu zarejestrowanego pod domenami www.musoneo.pl i www.musoneo.com,

1.2                   Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy pozwala mu na korzystanie z Portalu. Poprawne funkcjonowanie odtwarzacza można sprawdzić na podstawie materiałów filmowych oferowanych nieodpłatnie. W przypadku stwierdzenia problemów niezbędna może być aktualizacja bądź zmiana przeglądarki internetowej na inną.

 

2.                     Definicje

2.1                   Dostawca – Firma Paul Cossa Atelier Maciej Polański, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 951-196-75-12

2.2                   Portal – internetowa platforma działająca pod domenami www.musoneo.pl  i www.musoneo.com, w ramach której Dostawca świadczy Usługi.

2.3                   Usługi – usługi dostępu do materiałów wideo i innych materiałów audio-wizualnych zgromadzonych na Portalu, dostępnych zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie, świadczone drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4                   Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Usług, posiadająca lub nieposiadająca Konta w www.musoneo.pl lub w www.musoneo.com

2.5                   Regulamin – niniejszy regulamin ogólny korzystania z Usług udostępnianych przez Dostawcę w ramach Portalu;

2.6                   Konto - miejsce w Portalu dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (tzn. podaniu adresu e-mail i hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zmiany hasła i wglądu w listę subskrypcji/dokonanych zakupów.

 

3.                     Prawa autorskie i pokrewne

3.1                   Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do materiałów wideo i innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi, ale także elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, należą do Dostawcy.

3.2                   Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z materiałów wideo i innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi na zasadach i w czasie określonym w Regulaminie.

3.3                   Licencja, o której mowa w ust. 3.2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.

3.4                   Użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów wideo i innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi poprzez uruchomienie odtwarzania w formie transmisji realizowanej w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”). Uruchomienie odtwarzania materiału wideo lub innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi, o których mowa wyżej jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.5                   W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do zgromadzonych na Portalu materiałów wideo i innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Oznacza to, że nie nabywa on praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian i modyfikacji, przesyłania i publicznego odtwarzania, w tym udostępniania w sieci Internet oglądanych materiałów wideo i innych materiałów audio wizualnych oferowanych w ramach Usługi jak i prezentowania lub wykorzystywania oglądanych treści w celach komercyjnych.

3.6                   Użytkownik nie ma prawa zapisywać udostępnianych w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) materiału wideo, z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.

 

4.                     Formy zakupu

4.1. W ramach świadczonych Usług dostępne są następujące formy zakupu:

4.1.1                Pojedynczy materiał wideo dostępny do wielokrotnego odtwarzania nieodpłatnie po kliknięciu w przycisk Zobacz Odcinek lub odpłatnie po kliknięciu w przycisk Kup Odcinek i dokonaniu płatności. 

4.1.2                Kurs Wideo, zawierający określoną z góry liczbę materiałów wideo, nazywanych odcinkami lub częściami, które łączy np. tematyka bądź oprogramowanie będące przedmiotem prezentacji, dostępny do wielokrotnego odtwarzania.

4.1.3                Pełny Dostęp – dostęp do wszystkich zgromadzonych na Portalu materiałów wideo w jednej, wybranej wersji językowej, w tym także materiałów opublikowanych w przyszłości, w czasie objętym zakupem.

4.2.                  Dostęp odpłatny jest zawsze ograniczony w czasie. Czas podany jest przy dokonywaniu zakupu i liczony w dniach kalendarzowych od chwili uzyskania dostępu do danego materiału.

 

5.                     Formy płatności

5.1.1                Opłatę za dostęp do wszystkich lub wybranych materiałów wideo można dokonać za pośrednictwem systemów PayU lub PayPal.

5.1.2                Po zatwierdzeniu przez Użytkownika transakcji i wybraniu formy płatności Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zaakceptowaniu płatności, Użytkownik zyskuje dostęp do zakupionych na Portalu materiałów.

5.1.3                Dokonanie płatności wymaga uprzedniego utworzenia i aktywacji Konta Użytkownika.

5.1.4                Korzystanie z Usług oferowanych odpłatnie wymaga zalogowania na swoje Konto.

 

6.                     Konto Użytkownika

6.1                   Dostawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta.

6.2                   Do rejestracji niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego i hasła oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i postanowień polityki prywatności. Nazwę użytkownika stanowi podany adres elektroniczny.

6.3                   Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) przesłanego na podany adres elektroniczny w ramach automatycznie generowanej wiadomość e-mail.

6.4                   Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swoich danych dostępowych do Portalu, tj. adresu elektronicznego i hasła, innym osobom.

6.5                   W przypadku stwierdzenia liczby obejrzeń wskazującej na korzystanie z Usługi niezgodnie z umową lub ich przeznaczeniem, w szczególności stwierdzenia liczby obejrzeń wskazującej na udostępnienie przez Użytkownika swoich danych dostępowych do Portalu innym nieuprawnionym osobom  Dostawca zastrzega sobie prawo przesłania Użytkownikowi nowych danych dostępowych lub zablokowania Konta Użytkownika.

6.12                 Konto Użytkownika może zostać w całości i bez uprzedzenia usunięte przez Dostawcę gdy Użytkownik podejmuje działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portalu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań lub Użytkownik narusza warunki korzystania z Usługi określone niniejszym Regulaminem.

 

 

7.                     Odpowiedzialność

7.1                   Ze względu na właściwości sieci Internet oraz systemów komputerowych, Dostawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. W szczególności Dostawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi leżące po stronie firm, z którymi Dostawca zawarł umowy w zakresie streamingu materiałów wideo, oferowanych w ramach Usługi, za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Dostawcy i niezawinionych przez niego. Do okoliczności wyłączających odpowiedzialności Dostawcy za brak dostępu do Portalu należy zaliczyć także siły wyższe i wirusy komputerowe. Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania z tytułu szkód, jakie mogą być wynikiem wyżej wymienionych okoliczności.

7.2                   Dostawca zastrzega sobie prawo usunięcia części zasobów Portalu w przypadku stwierdzenia naruszenia praw osób trzecich, niezależnie od tego czy takie naruszenie nastąpiło wskutek działalności lub z winy Dostawcy czy też twórcy materiału wideo, który udzielił Dostawcy stosownej licencji.

7.3                   Dostawca może w każdym czasie dokonać podmiany części lub wszystkich materiałów wideo i innych materiałów audio-wizualnych w celu usunięcia błędów, poprawy jakości technicznej obrazu lub dźwięku bądź wykonania innych zabiegów technicznych, ukierunkowanych na tworzenie spójnych wizualnie i techniczne kursów wideo.       

 

8.                     Reklamacje

8.1                   Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu odtwarzania lub nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, które w znacznym stopniu utrudnia bądź uniemożliwia korzystanie z Usługi należy zgłaszać Dostawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Portalu.

8.2                   Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: adres e-mail, opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł materiału wideo, którego dotyczy problem oraz ewentualnie numer telefonu.

8.3                   Prawidłowo zgłoszone reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

8.4                   Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 

9.                     Postanowienia końcowe

9.1                   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeks Cywilny.

9.2                   Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.